Žvakių saugos reikalavimai

Žvakių saugos reikalavimaiKonkretūs žvakių, žvakidžių, žvakių indelių ir priedų saugos reikalavimai

1. Prioritetai

Saugumas visų pirma turi būti užtikrinamas suprojektuojant saugų gaminį, o ne pateikiant saugaus naudojimo instrukcijas.

2. Projektavimo ir konstrukcijos reikalavimai

2.1 Projektavimas

Gaminys turi būti suprojektuotas visapusiškai atsižvelgiant į visus su protingai numatomomis naudojimo sąlygomis susijusius pavojus ir kiek įmanoma pašalinus bet kokius rizikos šaltinius. Gaminys turi būti saugus be sudėtingų naudotojo veiksmų.

2.2 Konstrukcija

Gamintojas įvertina gaminio konstrukcijai naudojamų medžiagų tinkamumą ir šaltinio saugą protingai numatomomis naudojimo sąlygomis.

2.3 Stabilumas

a) Pastatomosios žvakės, su laikikliu ar indeliu parduodamos žvakės degdamos turi išlikti stabilios (t.y. jos turi nenuvirsti).

b) Jei žvakė nepastatomoji arba prie žvakės nepridedamas laikiklis ar indelis, gamintojas turi informuoti vartotoją, kad su žvake reikia naudoti tinkamą laikiklį, jei ši informacija būtina saugiam žvakės naudojimui.

2.4 Ugnies sklidimas

a) Didžiausias galimas liepsnos aukštis turi būti saugus, turi būti atsižvelgiama į natūralų liepsnos kitimą per degimo ciklą.

b) Nuo žvakės jokiu jos degimo ciklo metu turi neužsidegti žvakidė, žvakės indelis ar priedai. 

c) Ant žvakių, žvakidžių, žvakių indelių ir priedų ar jų viduje naudojamos medžiagos negali sklisti ar suformuoti papildomos liepsnos jokiu normalaus žvakės degimo etapu ar jai galutinai užgęstant.

d) Gamintojas įvertina priešgaisrinę saugą, visų pirma atsižvelgdamas į šias aplinkybes:

i. žvakės uždegimas;

ii. žvakės degimas protingai numatomomis naudojimo sąlygomis.

e) Žvakės, kurios rinkai pristatomos kaip savaime užgęstančios žvakės, degimo pabaigoje turi užgesti ir savo konstrukcija veiksmingai apsaugoti paviršių, ant kurio stovi, nuo užsidegimo. Žvakėms skirti indeliai turi neįskilti.

f) Žvakė turi būti suprojektuota taip, kad pakartotinai neužsidegtų arba automatiškai iš naujo neužsidegtų užgesus liepsnai.

g) Apsideginimo palietus žvakę ar jos indelį žvakei degant ar užgesus rizika turi būti kuo mažesnė, atsižvelgiant į konkrečią žvakės paskirtį.

h) Žvakidės, žvakių indeliai ir priedai protingai numatomomis naudojimo sąlygomis turi nesukelti gaisro (sprogdami, perkaisdami ir pan.).

2.5. Cheminių savybių reikalavimai

a) Gamintojas turi atlikti tinkamą žvakių, žvakidžių, žvakių indelių ir priedų medžiagų, sudėtinių dalių ar mišinių (įskaitant kvapiklius) toksikologinių savybių vertinimą, kad užtikrintų, jog jie nekeltų nepageidaujamo poveikio žmogaus sveikatai.

b) Švinas ir (arba) švino junginiai, nikelis ir (arba) nikelio junginiai negali būti naudojami kaip žvakių pagrindinės medžiagos ar žvakių gamybos pagrindas ar priedas (išskyrus katalizatorius, kurių sudėtyje yra nikelio junginių, reikalingų pagrindinės medžiagos hidrinimui ir (arba) apdorojimui vandeniu) atsižvelgiant į galimą netyčinį apsinuodijimą žvakių gamybos pagrindinėje medžiagoje esančiu švinu ar nikeliu, didžiausios leidžiamos švino ir nikelio vertės bendrai visose žvakės dalyse turi būti mažiausios, kiek to įmanoma pasiekti protingomis priemonėmis, ir bet kokiu atveju neviršyti 0,4 mg/kg vertės (švinui) ir 0,5 mg/kg vertės (nikeliui).

2.6 Išlakos

a) Vidaus patalpų žvakių išmetamų suodžių turi būti kiek įmanoma mažiau, plika akimi matomų suodžių turi nesusidaryti. Vidaus patalpų žvakės turi neviršyti atsižvelgiant į naujausius technikos laimėjimus nustatyto didžiausio suodžių indekso, kuris bet kokiu atveju negali būti didesnis kaip 1,0 per valandą.

b) Vidaus patalpų žvakių išmetamų pavojingų medžiagų, įskaitant lakiuosius organinius junginius (LOJ), susidarančių degimo metu, turi būti kuo įmanoma mažiau. Jei Sąjungos teisės aktais ribinių verčių nenustatyta ir jei taikytina žvakėms, atsižvelgiama į dokumente „PSO vidaus patalpų oro kokybės rekomendacijos. Paplitę teršalai“1 nustatytą rekomenduojamą koncentraciją.

2.7 Maisto imitavimo reikalavimai

Turi būti laikomasi Tarybos direktyvos 87/357/EEB2 reikalavimų.

3. Saugos informacijos reikalavimai

a) Gaminio pateikimas ir iliustracijos, pateikiama informacija turi nesumenkinti rizikos potencialiam naudotojui.

b) Informacija, įspėjimai ir naudojimo instrukcijos turi būti nuoseklios, vartotojui lengvai įskaitomos bei suprantamos ir aiškiai pateiktos ant gaminio, pakuotės ar prie gaminio pridedamame informaciniame lapelyje.

c) Pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 pavojingais mišiniais laikytinos žvakės turi būti atitinkamai pakuojamos ir ženklinamos.

d) Pagrindinė gaminio naudojimo sąlygų informacija potencialiam naudotojui turi būti matoma prieš perkant. Be to, reikia įvertinti bet kokį protingai numatomą netinkamą gaminio naudojimą.

e) Turi būti įvertinti bent šie aspektai:

i. saugaus naudojimo instrukcijos, įskaitant naudojimo sąlygas ir atsargumo priemones deginant žvakes, be kita ko, rekomenduojamas atstumas nuo degančios žvakės, jei tokia informacija būtina saugiam žvakės naudojimui atsižvelgiant į jos dizainą ir savybes;

ii. saugaus degančių žvakių naudojimo instrukcijos, kai yra vaikų ar naminių gyvūnų;

iii. informacija apie jautrinančias kvapiąsias sudėtines dalis, remiantis Reglamento (EB) 1272/2008 su kvėpavimo takų arba odos jautrinimu susijusių nuostatų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimais.

f) Jei, atsižvelgiant į konstrukciją ar savybes, reikia, prie žvakidžių, žvakių indelių ir priedų turi būti pateikiama informacija apie jų ir žvakių saugų naudojimą (pvz., karščiui atsparaus po apačia dedamo pagrindo naudojimas).

g) Visų pirma vidaus patalpų žvakės turi būti pažymėtos toliau pateiktais ar kitais lygiaverčiais įspėjimais, arba aiškiai užrašytais, arba perteiktais lengvai vartotojams suprantamomis piktogramomis:

– „Niekada nepalikite degančios žvakės be priežiūros“,

– „Nedeginkite žvakės vaikams ar naminiams gyvūnams pasiekiamoje vietoje“,

– „Nedeginkite žvakių ant lengvai užsidegančių paviršių ar netoli jų“.

Jei žvakės konstrukcinėmis savybėmis veiksmingai neužkertamas kelias paviršiaus po žvake užsidegimui, vartotojai turi būti informuoti, kad reikia naudoti karščiui atsparų žvakės laikiklį ar po apačia dedamą pagrindą.

Išnašos:

 1 „WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants“, Pasaulio sveikatos organizacija, 2010 m. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/whoguidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants.

2 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo (OL L 192, 1987 7 11, p. 49).

Šaltiniai: 

  1. PRIEDAS Konkretūs žvakių, žvakidžių, žvakių indelių ir priedų saugos reikalavimai
  2. KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) …/... XXX dėl saugos reikalavimų, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos turi atitikti žvakėms, žvakidėms, žvakių indeliams ir priedams taikomi Europos standartai

Skaityti kitą įrašą: Ar reikia brandinti žvakę?


Šioje kategorijoje prekių nėra.